Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής του Τομέα Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίαςκαλύπτει τις αυξημένες επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις με αντικείμενο την Ελληνική έντεχνη μουσική σε κάθε της έκφραση. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ικανοποιηθούν η πρακτική εφαρμογή των σχετικών θεωρητικών γνώσεων και η συμπλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως απαιτούν οι ανάγκες του σημερινού μουσικολόγου, πτυχιούχου ή κατόχου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή κατόχου διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος.

Το Εργαστήριο εξασφαλίζει στους αποφοίτους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών την απαραίτητη υποδομή για την αρτιότερη επιστημονική τους συγκρότηση, τη δυνατότητα γνώσης και χρήσης νέων εργαλείων έρευνας και την ταχύτερη προσαρμογή στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις του μουσικολογικού επαγγέλματος στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση, μετά την αποφοίτηση τους να καταλάβουν κρίσιμες θέσεις στον εργασιακό χώρο της μουσικής, του πολιτισμού, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων, το Εργαστήριο αποτελείται από τις εξής επιμέρους Εργαστηριακές Μονάδες:

Α. Μονάδα Έρευνας και Κατάρτισης οποία έχει ως αποστολή:

1. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου στους τομείς της Ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας που αφορά στην Ελληνική Μουσική.

2. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς συναφών αντικειμένων.

3. Την επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη αρχειακών ερευνών μουσικολογικού ενδιαφέροντος.

4. Την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας και της Ελληνικής Μουσικής που απευθύνονται α) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, β) σε επιστήμονες και ερευνητές συναφών αντικειμένων, γ) σε πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.λπ.

5. Τη δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) -είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήρια- που θα υποστηρίζει τη διεξαγωγή της μουσικολογικής έρευνας, την ανάλυση του αρχειακού υλικού και τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.

6. Τη συνεργασία με συναφή Τμήματα ή ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων ή ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την προώθηση των σκοπών και την ευρύτερη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των εργασιών του εργαστηρίου.

7. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.

8. Την εφαρμοσμένη-εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας και της Ελληνικής Μουσικής, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Β. Μονάδα Αρχείων και Βιβλιοθήκης, η οποία έχει ως αποστολή:

1. Τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και ταινιοθήκης που θα εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

2. Τη συλλογή, φύλαξη και διατήρηση πρωτογενούς μουσικολογικού και αρχειακού υλικού.

3. Τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου έργων (παρτιτούρων, χειρογράφων, ηχογραφήσεων κ.λπ) της νεοελληνικής έντεχνης μουσικής (και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ).

4. Την αξιοποίηση και διεύρυνση του Βιογραφικού Αρχείου Ελλήνων Συνθετών που έχει ξεκινήσει παλαιότερα και υπάρχει στο Τμήμα.

5. Τη δημιουργία συλλογής μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, αρχείου μουσικών και άλλων μαρτυριών, βιντεοθήκης με υλικό μουσικολογικού, αρχειακού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

6. Τη δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου καθώς και εργαστηρίου ανακατασκευής αρχαίων και βυζαντινών μουσικών οργάνων που θα βασίζονται πάνω στα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας.

7. Τη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και τη δημιουργία θεματικών βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιβλιοθήκες και φορείς.

8. Τη δημιουργία αρχείου σεμιναριακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά και σε διεθνές επίπεδο στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

9. Την ψηφιοποίηση του έντυπου, του οπτικού και του ηχητικού υλικού των αρχείων.

10. Την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με πληροφορίες που διατίθενται στα αρχεία του Εργαστηρίου και τη διάθεση του σχετικού υλικού για επιστημονικούς σκοπούς.

Γ. Μονάδα Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, η οποία έχει ως αποστολή:

1. Τη συγκέντρωση, μελέτη και έκδοση υπό μορφή σειράς μουσικών έργων από ολόκληρο το φάσμα της Ελληνικής Μουσικής, κατά το πρότυπο αντίστοιχων σειρών των Ευρωπαϊκών Χωρών και της Αμερικής.

2. Την παράλληλη έκδοση επιστημονικών μελετών ως συμπληρωμάτων (supplementa) στους τόμους της σειράς, όπου θα διερευνώνται σχετικά θέματα ή θα κατατίθενται οι κριτικές παρατηρήσεις επί των εκδόσεων σε συνεργασία με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εκδοτικού χώρου, είτε του δημοσίου είτε του ιδωτικού τομέα (εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών), με σκοπό την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση των ανωτέρω ή συναφών επιστημονικών μελετημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων που εμπίπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

3. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες που υπηρετούν τους ερευνητικούς και επιστημονικούς στόχους του Εργαστηρίου ή και συναφών αντικειμένων.

4. Την παραγωγή διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού στο ευρύτερο πεδίο εξειδίκευσης του Εργαστηρίου μέσα από τη μετάφραση ή τη συγγραφή και την έκδοση κειμένων.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6. Τη δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου και την έκδοση έντυπου ενημέρωσης στο οποίο θα προβάλλεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου και θα παρουσιάζονται επιστημονικές μελέτες.

7. Την ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας (οργάνωση εκθέσεων σε μουσεία, παρουσίαση νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων κ.λπ.).

8. Τη σύμπραξη με άλλους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς (όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ) με στόχο την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου.

9. Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και την προώθηση της υπόθεσης της ελληνικής έντεχνης μουσικής παραγωγής και των μουσικών οργάνων σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της.

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου