Διατήρηση ψηφιακών τεκμηρίων και τεχνολογία blockchain

Τίτλος ανακοίνωσης

Αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain για τη διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων σε μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία

Περίληψη

Η ψηφιακή διατήρηση έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την κατανομή των πόρων και την εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων και τεχνολογιών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή πληροφορία θα παραμείνει προσιτή και χρήσιμη στο διηνεκές. Ωστόσο, για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της ψηφιακής πληροφορίας απαιτείται εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και την ικανότητα του φορέα να παρέχει σταθερά αναλλοίωτο το περιεχόμενο των τεκμηρίων. Η διασφάλιση πως η πληροφορία που παρέχεται, έχει παραμείνει αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου, συνιστά μια ιδιαίτερη πρόκληση αν λάβουμε υπόψιν τους πολυάριθμους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν την τροποποίηση ενός ψηφιακού αντικειμένου. Σκοπός της εισήγησης είναι η αξιοποίηση μεθόδων από το χώρο της κρυπτογραφίας με σκοπό τη διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τεχνολογία blockchain για την αξιόπιστη χρονοσήμανση (trusted timestamping) των τεκμηρίων με τρόπο που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση και μάλιστα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης έμπιστου φορέα που να εγγυάται την ακρίβεια των δεδομένων.

Παράλληλα, αποθηκεύεται μια επεξεργασμένη εκδοχή του τεκμηρίου με τρόπο τέτοιο, ώστε από τη μια να μπορεί να ταυτοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα και από την άλλη να είναι αδύνατο να εξαχθεί η αρχική πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η κατοχή ενός ψηφιακού τεκμηρίου χωρίς να αποκαλύπτεται το περιεχόμενό του. Όλα αυτά συνιστούν αναντικατάστατα εργαλεία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας για τους φορείς που τα υλοποιούν. Παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο στους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου να εμπιστεύονται τα δημιουργήματά τους στις μουσικές βιβλιοθήκες και τα αρχεία, εφόσον αυτοδίκαια θα προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους. Τέλος, παρουσιάζεται η υλοποίηση της μεθόδου στο «Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν προβλέπεται να εκδοθούν πρακτικά από το Συνέδριο.