Το ψηφιακό αποθετήριο “Πολύμνια” στο 5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών

Την Παρασκευή 19 Απριλίου και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)Το συνέδριο αποτελεί θεσμό για τις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και τα μουσικά αρχεία της χώρας. Παράλληλα, είναι μία σημαντική εκδήλωση στον χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών, καθώς καλύπτει ευρύ πεδίο καίριων θεμάτων όπως, τεχνολογίες μουσικής πληροφορίας, οντολογίες, βιβλιοθήκες / αρχεία με μουσικό υλικό και πολιτικές διατήρησης και ανάδειξής του.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα παρουσιαστεί το ψηφιακό αποθετήριο «Πολύμνια», το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής.

Η εισήγηση έχει τίτλο Η “Πολύμνια” του Εργαστηρίου Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: ένα ψηφιακό αποθετήριο “εναρμονισμένο” με την έρευνα και τη διδασκαλία και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Απριλίου μεταξύ 17:00 – 18:30, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το περιεχόμενο της εισήγησης αναπτύσσεται σε δύο άξονες· α) στην ανάλυση της αρχιτεκτονικής του λογισμικού και β) στην ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας του αποθετηρίου.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, εξετάζονται οι περιορισμοί και οι ιδιαιτερότητες του πρωτογενούς υλικού, διλήμματα όπως το αν θα χρησιμοποιηθεί ήδη υπάρχον λογισμικό ή θα δημιουργηθεί νέο, οι αποφάσεις σε επίπεδο σχεδιασμού και ανοικτών προτύπων, η σταδιακή μετάπτωση των δεδομένων, και άλλα. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο, παρουσιάζονται επιλεγμένες λειτουργίες του λογισμικού στις οποίες αναδεικνύεται η χρήση του στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Γίνεται αναφορά σε ερευνητικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την τεκμηρίωση μουσικών χειρογράφων, με έμφαση σε ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται όταν τα τεκμήρια αυτά είναι σε ψηφιακή μορφή. Παρουσιάζονται παραδείγματα ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης μετά από έρευνα σε Καταλόγους Έργων και αναδεικνύεται η αξιοποίηση της έννοιας του “έργου” κατά τη διαδικασία αυτή. Η άντληση ερευνητικών εργαλείων από τη βιβλιογραφία, όπως τα ενδεικνυόμενα πεδία περιγραφής και οι κατηγορίες συστηματοποίησης των έργων, ανοίγουν νέες προοπτικές του ψηφιακού αποθετηρίου, σε άμεση διασύνδεση με τη σύγχρονη έρευνα και διδασκαλία.

Τα μέλη του εργαστηρίου, επίσης, θα συμμετέχουν σε δύο στρογγυλές τράπεζες με θέμα α) Μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία στην ΑΙ εποχή: στρατηγικές αλλαγές και δράσεις για την επιβίωση και ανάδειξη τους, και β) Ενοποίηση ετερογενούς πολιτιστικού υλικού: η κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.